YAMA

Yama: các nguyên tắc nhằm mục đích giúp con người đạt được ý thức tích cực trong các quan hệ xã hội.

1. Ahimsa (không làm tổn hại): 

Không làm tổn hại đến người khác bằng tư tưởng, lời nói hay hành động.

2. Satya (chân thật):

Hướng các tư tưởng, lời nói và hành động với ý nghĩa có ích lợi.

3. Asteya (không trộm cắp):

Không chiếm hữu về vật chất hay tinh thần những gì thuộc về người khác; không lấy đi những gì thuộc về quyền lợi của họ.

4. Brahmacarya (nhìn sự vật một cách toàn diện):

Mở rộng tâm trí để thấy cái lớn lao và sâu thẳm của vạn vật.

5. Aparigraha (cuộc sống không xa hoa):

Không chạy theo những thói quen sống xa hoa hay lãng phí.